UA 青衣城

UA 青衣城

青衣城2期3樓

39185888

 • 蜘蛛俠︰決戰千里

  動作

  2019-06-28

  IIA

  130 分鐘

 • 蜘蛛俠︰決戰千里

  動作

  2019-06-28

  IIA

  130 分鐘

 • 反斗奇兵4

  動畫

  2019-07-11

  I

  100 分鐘

 • 反斗奇兵4

  動畫

  2019-07-11

  I

  100 分鐘

 • 樣衰衰奇兵

  動畫

  2019-06-27

  I

  88 分鐘

 • 樣衰衰奇兵

  動畫

  2019-06-27

  I

  88 分鐘

 • Pet Pet 當家 2

  動畫

  2019-06-20

  I

  87 分鐘

 • Pet Pet 當家 2

  動畫

  2019-06-20

  I

  87 分鐘

 • 上流寄生族

  劇情

  2019-06-20

  IIB

  132 分鐘

 • 上流寄生族

  劇情

  2019-06-20

  IIB

  132 分鐘

 • 九龍不敗

  動作

  2019-06-20

  IIB

  99 分鐘

 • 九龍不敗

  動作

  2019-06-20

  IIB

  99 分鐘

 • 作家的謊言: 筆忠誘罪

  劇情

  2019-06-20

  IIB

  90 分鐘

 • 作家的謊言: 筆忠誘罪

  劇情

  2019-06-20

  IIB

  90 分鐘

 • 搖滾太空人

  傳記

  2019-06-20

  IIB

  122 分鐘

 • 搖滾太空人

  傳記

  2019-06-20

  IIB

  122 分鐘

 • 黑超特警組:反轉世界

  動作

  2019-06-13

  IIA

  115 分鐘

 • 黑超特警組:反轉世界

  動作

  2019-06-13

  IIA

  115 分鐘

 • 變種特攻:黑鳳凰

  動作

  2019-06-06

  IIA

  114 分鐘

 • 變種特攻:黑鳳凰

  動作

  2019-06-06

  IIA

  114 分鐘

 • 追龍 II:賊王

  劇情

  2019-06-06

  IIB

  101 分鐘

 • 追龍 II:賊王

  劇情

  2019-06-06

  IIB

  101 分鐘

 • 哥斯拉II:王者巨獸

  科幻

  2019-05-30

  IIA

  132 分鐘

 • 哥斯拉II:王者巨獸

  科幻

  2019-05-30

  IIA

  132 分鐘

 • 阿拉丁

  冒險

  2019-05-23

  I

  128 分鐘

 • 阿拉丁

  冒險

  2019-05-23

  I

  128 分鐘

 • 莫奈:睡蓮的水光魔法(ARTiculate:電影放映)

  藝術

  2019-01-13

  I

  94 分鐘

 • 莫奈:睡蓮的水光魔法(ARTiculate:電影放映)

  藝術

  2019-01-13

  I

  94 分鐘

 • 蒙克:吶喊地獄(ARTiculate:電影放映)

  藝術

  2019-04-03

  IIA

  79 分鐘

 • 蒙克:吶喊地獄(ARTiculate:電影放映)

  藝術

  2019-04-03

  IIA

  79 分鐘

 • 《大英博物館呈獻:葛飾北齋》(ARTiculate:電影放映)

  藝術

  2019-04-13

  I

  87 分鐘

 • 《大英博物館呈獻:葛飾北齋》(ARTiculate:電影放映)

  藝術

  2019-04-13

  I

  87 分鐘

 • 林布蘭:光影魔術師(ARTiculate:電影放映)

  藝術

  2019-04-15

  I

  96 分鐘

 • 林布蘭:光影魔術師(ARTiculate:電影放映)

  藝術

  2019-04-15

  I

  96 分鐘

 • 包浩斯:百年風格(ARTiculate:電影放映)

  藝術

  2019-04-16

  I

  95 分鐘

 • 包浩斯:百年風格(ARTiculate:電影放映)

  藝術

  2019-04-16

  I

  95 分鐘